สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาทินี  ละอองจิต
 
1. นางกลอยใจ  เบ็ญโส๊ะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เจ๊ะหนุ้ย
2. เด็กหญิงบุปผา  เจนชัย
3. เด็กชายปิติพล  ผลิปัญญา
4. เด็กหญิงปิติภัทร  ผลิปัญญา
5. เด็กชายอามีน  หมีโดด
 
1. นางมยุรี  บิลหรีม
2. นางสุดา  หลำบิลส๊ะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  มุเส็ม
2. เด็กหญิงนัสซันย่า  กาเทพ
3. เด็กหญิงพัชรี  ดาโอ๊ะ
4. เด็กหญิงฟ้าธิดา  บุญโชติ
5. เด็กชายอัมรันต์  อินนุ
 
1. นางมยุรี  บิลหรีม
2. นางสุดา  หลำบิลส๊ะ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงฟารีด้า  เจ๊ะหนุ้ย
 
1. นางนัตตรีเซีย  เต๊ะหมาน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 49.25 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงซากีฟา  ดาอี
 
1. นางนัตตรีเซีย  เต๊ะหมาน