สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสโรชา  หมัดโส๊ะ
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  เทิดชนะกุล
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ย๊ะระ
2. เด็กหญิงนาเดีย  หล๊ะขุนนู
3. เด็กหญิงปวีณา  หมัดนุ้ย
4. เด็กหญิงสุดธิดา  แดงคง
5. เด็กหญิงสุรัยยา  หลงโส๊ะ
6. เด็กหญิงโซไรฟา  หมานเส้ง
 
1. นางนิศานาถ  นุ่นชูคัน