สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุนิตา   โต๊ะเจ๊ะ
 
1. นางบุญสม  ศรีชูจิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอติชาติ  ห้องแก้ว
2. เด็กชายอาดัม  เปริมสมุทร์
 
1. นางนงนุช  เมืองเอียด
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายวายุ  หลงโส๊ะ
2. เด็กชายวินัยศักดิ์  เจ๊ะอาหลี
 
1. นางนงนุช  เมืองเอียด
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทพวาริน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงสุไรยา  โต๊ะเจ๊ะ
 
1. นางนัชรินทร์ดา  แอเดียว
2. นายสมศักดิ์  แก้วบุตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ร่าหนิ
 
1. นางนัชรินทร์ดา  แอเดียว