สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ชายชูจีน
 
1. นางสาวมาเรียม  ลูกสะเดา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปานเหลือง
2. เด็กชายอมรเทพ  พรมจันทร์
 
1. นางพรรณอร  คงวัดใหม่
2. นางเกศินี  เกิดเกตุ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายเทวราช  กังสกุล
 
1. นางพรรณิดา  ทองแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสโรชา  รักเผือก
 
1. นางสาวศศมนต์  ทิมมณี
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เหล็มโส๊ะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยาแสงทอง
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  ศรีประพันธ์
2. นางไหมสาเราะ  หมัดหัด
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริกาญจนโรจน์