สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปานเหลือง
2. เด็กชายอมรเทพ  พรมจันทร์
 
1. นางพรรณอร  คงวัดใหม่
2. นางเกศินี  เกิดเกตุ