สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เหล็มโส๊ะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยาแสงทอง
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  ศรีประพันธ์
2. นางไหมสาเราะ  หมัดหัด
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริกาญจนโรจน์