สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันตินัต
 
1. นางสุดา  ไตรสกุล
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนงพงา  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงนริศรา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวธารี  กอเด็ม
2. นางนิธิกาญจน์  ชาตโร