สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนารีซ่า  สันเจริญ
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงวิภาณี  เวหาลอย
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนาดา  หมัดโส๊ะ
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรหมมาศ
2. เด็กหญิงมารีน่า  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงอารียา  ยาอีด
 
1. นางฉวีวรรณ  ปรียวาณิชย์
2. นางสาวอัสมา  หมอเต๊ะ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิยดา  อินหมัน
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกะชาติ