สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุมแดง
 
1. นางกนกกาญจน์  ทัยศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกษิดิศ  กาญจนะแก้ว
2. เด็กหญิงสุพร  สัตย์ธรรมจัด
3. เด็กชายไชยา  จันทร์งาม
 
1. นางฟารีส๊ะ  อะหวัง
2. นางอานีตา  วัฒนพันธ์
 
3 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  กูลเกื้อ
 
1. นายอนุรักษ์  ศรพรหม
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เอียดเพ็ชร
3. เด็กหญิงชลกร  เพ็ชรแก้ว
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนแสง
5. เด็กหญิงมาริสา  ศาลาน้อย
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผ่านสุข
7. เด็กหญิงศุภัสสรา  กูลเกื้อ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  รักษาชุม
9. นายสุนทร  บุญจิตร
10. เด็กชายสุรชัช  สงโสม
11. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุมแดง
12. เด็กหญิงอรวรรณยา  สงโสม
13. เด็กหญิงอรอมล  สงโสม
14. เด็กหญิงอาทิตติยา  หนูสังข์
15. เด็กชายฮาลีม  สมจริง
16. นายเตชิต  กาญจานารักษ์
 
1. นางตรีนุช  คงคาเนรมิตร
2. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
3. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  พลเมือง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีภา
 
1. นางตรีนุช  คงคาเนรมิตร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนแสง
2. เด็กหญิงมาริสา  ศาลาน้อย
 
1. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายศุภสรณ์  เพชรทอง
 
1. นางอวยพร  สุวรรณโณ