สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงคณิถา  สุจริต
2. เด็กหญิงคุณัญญา  คำขาว
3. เด็กหญิงปริฉัตร  ชัยทอง
4. เด็กหญิงพนิดา  คงชิต
5. เด็กหญิงอรอนงค์  บางกลม
 
1. นางสาวพรทิทย์  รัสสะวรรณโณ
2. นายสุนันท์  นุ่นชูคัน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงศรสวรรศ์  แสงกล้า
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงภาวนา  จักรศรี
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพชรย้อย
2. เด็กชายชัยณรงค์  ดำสองสี
3. เด็กชายธีรพัฒน์  หมวดพุฒ
4. เด็กหญิงนิตยา  ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงวันวิสา  บัวศรี
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  คงชิต
7. เด็กชายสุธี  ศรีทอง
8. เด็กหญิงสุนิศา  สงวนบุญ
9. เด็กหญิงสุภารัตน์  พรหมจรรย์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  เติมประโคม
11. เด็กหญิงอรทัย  ทองจันทร์
12. เด็กหญิงอรรำภา  สมัครสมาน
13. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณาไธสง
 
1. นางกัลยา  เส็น
2. นางสาวลัยลา  เหมมันต์
3. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
4. นายสุนันท์  นุ่นชูคัน
5. นางสุภาภรณ์  หัสมัด
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์เอียด
2. เด็กชายพันรินทร์  คงฟัก
3. เด็กชายวีรพล  รัตนพันธ์
 
1. นายปรีชา  ไชยวงศ์
2. นายไชยันต์  ชูชีพ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสืบ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ร่วมบัว
3. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญใจ
 
1. นางสาวพรทิทย์  คงเกิด
2. นางสุหรรษา  ประกอบบุญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รังษี
 
1. นางสาวฟารีดา  หะยีหมัด