สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวีรญา  องอาจอมร
 
1. นางสาววิมล  แซ่แต้
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนภวรรณ  ภักดีสุวรรณ์
 
1. นายวัชระ  แต้มทอง