สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต้องรักษ์  มโนวรณ์
 
1. นางสาววิมล  แซ่แต้
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วบุตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองผสมแก้ว
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วบุตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองผสมแก้ว
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายกาญจวัฒน์  พานิชกร
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  อ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงณิชกานต์  นองสินธุ์
4. เด็กหญิงธัญญภรณ์  สินสโมสร
5. เด็กชายหัสนัยน์  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยมาตย์
 
1. นางจิราพร  ยางทอง
2. นางสาวพิมพร  จันสุวรรณ
3. นางสาววันดี  มั่นเขตกร