สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา  แดงแสละ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว   ฉั่วสกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุขงาม
 
1. นางจันทรา  โสรัตินนท์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายชลสิทธิ์  จันระวังยศ
 
1. นางกัณหา  นราวิชญ์นิติธร