สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา  แดงแสละ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว   ฉั่วสกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุขงาม
 
1. นางจันทรา  โสรัตินนท์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายชลสิทธิ์  จันระวังยศ
 
1. นางกัณหา  นราวิชญ์นิติธร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ช่วยทอง
 
1. นางสาวลักขณา  รัตนจำนงค์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายรอมฎอน  อาดำ
 
1. นางสาววาริน  จารุธรรม
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
2. เด็กชายภูวดล  มาลีทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวระเบียบ  ปัญญาณีย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวสุดจินดา  แก้วทักษิณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  ปราณีจิตต์
2. เด็กหญิงอมรทิพย์   เจนศิริเจริญวงศ์
 
1. นางวรรณนี  ศรีบุญคง
2. นางสาวอาภรณ์  สุวรรณรัตน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63.25 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสนทองทิพย์  สันสน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  จงลักษณาวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงวานิษา  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวชุติภา  หมอราช
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พางาม
 
1. MissSu  Weiheng