สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  ปราณีจิตต์
2. เด็กหญิงอมรทิพย์   เจนศิริเจริญวงศ์
 
1. นางวรรณนี  ศรีบุญคง
2. นางสาวอาภรณ์  สุวรรณรัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63.25 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสนทองทิพย์  สันสน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  จงลักษณาวรรณ