สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายชลสิทธิ์  จันระวังยศ
 
1. นางกัณหา  นราวิชญ์นิติธร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ช่วยทอง
 
1. นางสาวลักขณา  รัตนจำนงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงวานิษา  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวชุติภา  หมอราช
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พางาม
 
1. MissSu  Weiheng