สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา  แดงแสละ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว   ฉั่วสกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุขงาม
 
1. นางจันทรา  โสรัตินนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
2. เด็กชายภูวดล  มาลีทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวระเบียบ  ปัญญาณีย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวสุดจินดา  แก้วทักษิณ