สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เพชรเมือง
 
1. นางวิไลวรรณ  สุวรรณกาญจน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สกุลหงษ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปิยพร  เจ๊ะโส๊ะ
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐติกา  เกิดแสงสุริยงค์
 
1. นางวิไลวรรณ  สุวรรณกาญจน์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เบญจาบริรักษ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์