สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เพชรเมือง
 
1. นางวิไลวรรณ  สุวรรณกาญจน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปิยพร  เจ๊ะโส๊ะ
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐติกา  เกิดแสงสุริยงค์
 
1. นางวิไลวรรณ  สุวรรณกาญจน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตติัศักดิ์  ศรียาภัย
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แซ่พัก
 
1. นางวันดี  ศรียะโอ๊ะ
2. นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ