สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สกุลหงษ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญาพร  แ้ก้วกลับ
2. เด็กชายนพรัตน์  บัวบาล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายจารณ  ถือเถี้ยน
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐกร  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วมณี
3. เด็กชายสวัสดิ์  ขาวเรือง
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางศิริพร  วกกุม