สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐพล  กล้าใจ
2. เด็กหญิงนริศรา  อมแก้ว
3. เด็กหญิงปัญจลักษณ์  วิสาระพันธ์
 
1. นายจารณ  ถือเถี้ยน
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนววรรณ  ดำแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสวาท
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  แก้วกลับ
 
1. นางมยุรี  ลักษณเลิศ
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกฤติกร  อินทรัตน์
2. เด็กหญิงศศิภา  ทองจันทร์
 
1. นางสมพร  ขันตยาภิรัก
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนทอง
3. เด็กหญิงนิโรบล  สุระบล
4. เด็กชายสุเรนทร์  รุยันต์
5. เด็กชายแสนสุข  สองสี
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทธิ์นที  จันทร์งาม
2. เด็กชายวรเดช  บุญใจ
3. เด็กหญิงศิระดา  ศักดิ์ทะเล
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรเมือง
5. เด็กหญิงอธิตา  ปังแลมาปุเลา
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงชนาภัทร  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงพรรพษา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงสาลิณี  กรอบแก้ว
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชูแก้ว
3. เด็กชายปริญญา  พรหมอินทร์
4. เด็กหญิงปัญจลักษณ์  วิสาระพันธ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  บุญมาก
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  มณีสว่าง
2. เด็กหญิงปวีณา  สังข์แก้ว
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตา  บุญใจ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำละออง
3. เด็กหญิงคนธวัลย์  จวงพันธ์
 
1. นางสมนึก  หมาดหลี
2. นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วลำหัด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชูสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  บุญมาก
4. เด็กหญิงสุนิสา  ยอดแก้ว
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ศักดิ์ทะเล
6. เด็กหญิงแสงเทียน  แก้วไฟ
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางศิริพร  วกกุม