สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองชูช่วย
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงรู่กัยหย๊ะ  แก้วสมุทร
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  คงแก้ว
2. เด็กชายประภากร  บุญเทพ
3. เด็กหญิงมุกธิตา  พุทธกูล
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริไชย
5. เด็กหญิงสุนิสา  จันทะโยธา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เวชสาร
7. เด็กหญิงอรนุช  มหาพรหม
8. เด็กชายอัครชัย  เจริญเนตร
9. เด็กหญิงเพียงฤทัย  บัวโรย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองชูช่วย
 
1. นางสุพรรณี  มหาพรหม
2. นางสาวแสงเดือน  อุบลศรี
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัยดา  รัตนวงศ์
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงเขมิกา  แก้วขาว
 
1. นางระเบียบ  จันทกูล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งสกุล  สุภาพ
2. เด็กหญิงซูฮาน่า  เส็นหมาน
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาวี  สุภาพ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธาศินี  แสงมณี
2. เด็กชายสุภกิจ  คงจันทร์
3. เด็กหญิงฮุสนา  บิลอะหวัง
 
1. นางสาวกฤษณา  เพ็ชรมณี
2. นางมลิวัลย์  พูนม่น