สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงรู่กัยหย๊ะ  แก้วสมุทร
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงเขมิกา  แก้วขาว
 
1. นางระเบียบ  จันทกูล