สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัพโพธิ์
 
1. นางสุชาดา  ขวัญทองยิ้ม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กชายวงศธร  รัตนอุดม
 
1. นางวรนุช  แก้วสุข
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังสัย
 
1. นางวรนุช  แก้วสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  ขันทอง
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ไชยรักษ์
 
1. นางรัชนี  สายเพ็ชร
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  เพ็ชรทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ร่วมบัว
3. เด็กหญิงอรวินท์  นามชัย
 
1. นายธวัช  มโนเพ็ชร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงคนธรส  ขาวหนู
 
1. นายธวัช  มโนเพ็ชร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79.35 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐชนน  พัฒนผล
2. เด็กชายธนพงษ์  ไชยพันโท
3. เด็กชายศักราช  รัตนญาติ
 
1. นายธวัช  มโนเพ็ชร