สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชุนหลิง  ชาน
 
1. นางจีรรัตน์  แซ่เล่า
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัสมี่  เอกอัคราภิบาล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปานขาว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายวรัญญู  ดำเกิงขจรวงศ์
 
1. นางอำภา  แก้วกูล
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ชิน
 
1. นางลัดดา  วสุโรจน์
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 1. เด็กชายภูมิพงษ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายวีรวุฒิ  พิพัฒน์วนิชย์
3. เด็กชายอาดิล  เรืองปราชญ์
 
1. นายนพดล  แก้วอักษร
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชญานิน  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางลัดดา  วสุโรจน์
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุจิเมธินีกุล
2. เด็กชายตราภูมิ  รักกำเหนิด
3. เด็กชายธรณ์ธันย์  สะเหรียม
 
1. นางวันรวี  หิมวงศ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  อาดำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทับธนะ
 
1. นางสาววิมล  แสงศรี
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ยิ่งนัยเกียรติ
2. เด็กชายทินกร  เพิ่มพูน
3. เด็กชายเศรษวิชย์  บุญพงษ์มณี
 
1. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายภัครพงศ์  เสริมศิลป์
 
1. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงเกศมณี  บรรจง
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ปัญญธรณ์
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุบผากุล
 
1. นางสาวบุพผกา  ไชยเทพ
 
14 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจตุพล  เสนีกาญจน์
2. เด็กชายฌานวัฒน์  ยุรพันธ์
3. เด็กชายณพรรษชน  เมตตามตะกุล
4. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ซิน
5. เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มทองพันธุ์
6. เด็กชายภูวนัย  ธรรมทินโน
7. เด็กหญิงลลิตชา  แซ่หลี
8. เด็กหญิงอานีตา  ยีตูวา
 
1. นายชัยยุทธ์  เพ็ชรมุณี
2. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
3. นางสาวนพรัตน์  วิชิสโร
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤดาธิการ  แซ่จิ้ว
2. เด็กชายบูรพา  ธาราวิศาลเลิศ
 
1. นางอาภรศรี  คลังจันทร์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กุลภัทรากร
2. เด็กชายเอกอัมรินทร์  เอี่ยววัฒนา
 
1. นายอาภรศรี  คลังจันทร์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงบุญฤทัย  วัฒนอุไร
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ปัญญาวรกิจ
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ทิพากรธรรม
 
1. นางสาวพราวตา  ตรีสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกตัญญู  รุ่งรัตนศิลป์
2. เด็กหญิงชินานาง  ภาวนานุโยค
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวพวงน้อย  ชิตวงค์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หวันละเบ๊ะ
 
1. นางสาวสรีนา  สิทธิโชค
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61.75 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กาญจนสวัสดิ์
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ลิ่มรัชชพงศ์
 
1. นางสาวสรีนา  สิทธิโชค
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 14.3 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ซอสุจริต
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 11 1. เด็กชายภูเบนทร์  วชิรพิศุทย์
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายประเสริฐ  นวลเจริญ
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง
 
1. นางศรีสุรางค์  วิชิสโร