สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชุนหลิง  ชาน
 
1. นางจีรรัตน์  แซ่เล่า
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชญานิน  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางลัดดา  วสุโรจน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 14.3 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ซอสุจริต
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว