สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  อาดำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทับธนะ
 
1. นางสาววิมล  แสงศรี
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจตุพล  เสนีกาญจน์
2. เด็กชายฌานวัฒน์  ยุรพันธ์
3. เด็กชายณพรรษชน  เมตตามตะกุล
4. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ซิน
5. เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มทองพันธุ์
6. เด็กชายภูวนัย  ธรรมทินโน
7. เด็กหญิงลลิตชา  แซ่หลี
8. เด็กหญิงอานีตา  ยีตูวา
 
1. นายชัยยุทธ์  เพ็ชรมุณี
2. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
3. นางสาวนพรัตน์  วิชิสโร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤดาธิการ  แซ่จิ้ว
2. เด็กชายบูรพา  ธาราวิศาลเลิศ
 
1. นางอาภรศรี  คลังจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61.75 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กาญจนสวัสดิ์
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว