สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายวรัญญู  ดำเกิงขจรวงศ์
 
1. นางอำภา  แก้วกูล
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 1. เด็กชายภูมิพงษ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายวีรวุฒิ  พิพัฒน์วนิชย์
3. เด็กชายอาดิล  เรืองปราชญ์
 
1. นายนพดล  แก้วอักษร
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงเกศมณี  บรรจง
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กุลภัทรากร
2. เด็กชายเอกอัมรินทร์  เอี่ยววัฒนา
 
1. นายอาภรศรี  คลังจันทร์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกตัญญู  รุ่งรัตนศิลป์
2. เด็กหญิงชินานาง  ภาวนานุโยค
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวพวงน้อย  ชิตวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หวันละเบ๊ะ
 
1. นางสาวสรีนา  สิทธิโชค
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายประเสริฐ  นวลเจริญ
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว