สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัสมี่  เอกอัคราภิบาล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปานขาว
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ชิน
 
1. นางลัดดา  วสุโรจน์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุจิเมธินีกุล
2. เด็กชายตราภูมิ  รักกำเหนิด
3. เด็กชายธรณ์ธันย์  สะเหรียม
 
1. นางวันรวี  หิมวงศ์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ยิ่งนัยเกียรติ
2. เด็กชายทินกร  เพิ่มพูน
3. เด็กชายเศรษวิชย์  บุญพงษ์มณี
 
1. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายภัครพงศ์  เสริมศิลป์
 
1. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ปัญญธรณ์
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุบผากุล
 
1. นางสาวบุพผกา  ไชยเทพ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงบุญฤทัย  วัฒนอุไร
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ปัญญาวรกิจ
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ทิพากรธรรม
 
1. นางสาวพราวตา  ตรีสุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ลิ่มรัชชพงศ์
 
1. นางสาวสรีนา  สิทธิโชค
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 11 1. เด็กชายภูเบนทร์  วชิรพิศุทย์
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง
 
1. นางศรีสุรางค์  วิชิสโร