สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์สาคร
2. เด็กหญิงขวัญชนก  กิ้มทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  แตหละ
4. เด็กหญิงนัจละฮ์  อุสมัน
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บินดอละ
 
1. นางฐิตา  ตัญจะโร
2. นางสาลี  หลงอาหลี
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 68.2 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศิริภัทรา  โพธิยก
 
1. นางสาวมลิวรรณ  ศักดิ์ศฤงคาร