สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิหก
 
1. นางสาวมณี  ซุ่นซิ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐพงษ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงสุธิดา  อินสุวรรณ
 
1. นางนัยนา  กาญจนเพ็ญ
2. นายบุญอรรถ  ศรีสัจธรรม
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายประกอบ  นาคสมิท
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารีย์  ผ่องผุด
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิชาภา  ชุมศักดิ์
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เนียมวงศ์
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรกนก  สุวรรณการ
2. เด็กชายภีมพัฒน์  แก้วเอียด
3. เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  พลิกหิน
 
1. นางปริยานุช  พรหมร่วมแก้ว
2. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณแท้
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายโดมทอง  ปราบณรงค์
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณโณ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วเอียด
 
1. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ด้วงอุบล
2. เด็กชายณัฐกานต์  คงพัฒน์
 
1. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสา  มหาพรหม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นาคสมิท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมัดหยำ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
2. นางมูนา  แวววรรณจิตร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สุขงาม
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  ละอองเทพ
3. เด็กหญิงอารยา  พรหมร่วมแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญพันธ์
2. เด็กชายเอราวัณ  หนูเสน
 
1. นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์