สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัฐพงษ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงสุธิดา  อินสุวรรณ
 
1. นางนัยนา  กาญจนเพ็ญ
2. นายบุญอรรถ  ศรีสัจธรรม
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรกนก  สุวรรณการ
2. เด็กชายภีมพัฒน์  แก้วเอียด
3. เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  พลิกหิน
 
1. นางปริยานุช  พรหมร่วมแก้ว
2. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สุขงาม
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  ละอองเทพ
3. เด็กหญิงอารยา  พรหมร่วมแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์