สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิหก
 
1. นางสาวมณี  ซุ่นซิ่ม
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิชาภา  ชุมศักดิ์
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายโดมทอง  ปราบณรงค์
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณโณ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ด้วงอุบล
2. เด็กชายณัฐกานต์  คงพัฒน์
 
1. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์