สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายประกอบ  นาคสมิท
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารีย์  ผ่องผุด
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เนียมวงศ์
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณแท้
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วเอียด
 
1. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสา  มหาพรหม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นาคสมิท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมัดหยำ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
2. นางมูนา  แวววรรณจิตร
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญพันธ์
2. เด็กชายเอราวัณ  หนูเสน
 
1. นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์