สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงยารอนา  นุ้ยดอน
2. เด็กหญิงยารอนี   นุ้ยดอน
 
1. นางลภัสรดา  จุลรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงซิมยาอ์   หลียะลา
 
1. นางพัฒมาวาตี   สมาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   สำรามัน
2. นางสาวนูรียัด   อะเหล๊าะ
3. เด็กหญิงนูลัยลา   มะสะหมะ
4. เด็กหญิงพันธ์วิรา   ดีนหมัน
5. นางสาวสุชาดา   สุขาทอน
 
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงอริศรา  เหล๊าะหลี
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบ็ญญานี  นิทั่ง
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 12 1. นายทราดล   หละโหลน
2. นางสาวนูรียัด  อะเหล๊าะ
 
1. นายสวัสดิ์   คงประดิษฐ์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายดลรอโอบ  หวังนุรักษ์
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์   เส็นหมาน
 
1. นายวิสุทธิ์  แก้วทอง
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายวัฒนา   โก๊ะจับ
 
1. นายวิสุทธิ์   แก้วทอง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   หมัดเห
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงยารอหน๊ะ   สาหมัด
2. นางสาวสุพัตรา  สันและ
3. เด็กหญิงอารียา  หมัดเจริญ
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัดสะรี   สอหน๊ะ
2. นายสุเบต   หมานถัด
3. นายอิทธิชัย  เส็นหมาน
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวัฒน์   มิแม
2. นายศักรียา   หัดเหละ
 
1. นายวิสุทธิ์   แก้วทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวรรณณา   ชูเขียว
 
1. นางสุกัญญา   เหล๊าะเหล็ม
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงรอบีอ๊ะ   สอหน๊ะ
 
1. นางสุกัญญา   เหล๊าะเหล็ม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารีย๊ะ    ฝันฝา
2. นางสาวนารีต้า  สันแหละ
3. เด็กหญิงอารียา   หัดหมัด
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนิพร  สาหมัด
2. เด็กหญิงสาวิณี  อะยะมาย
 
1. นางพัฒมาวาตี   สมาน