สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงยารอนา  นุ้ยดอน
2. เด็กหญิงยารอนี   นุ้ยดอน
 
1. นางลภัสรดา  จุลรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงซิมยาอ์   หลียะลา
 
1. นางพัฒมาวาตี   สมาน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 12 1. นายทราดล   หละโหลน
2. นางสาวนูรียัด  อะเหล๊าะ
 
1. นายสวัสดิ์   คงประดิษฐ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวรรณณา   ชูเขียว
 
1. นางสุกัญญา   เหล๊าะเหล็ม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนิพร  สาหมัด
2. เด็กหญิงสาวิณี  อะยะมาย
 
1. นางพัฒมาวาตี   สมาน