สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงอริศรา  เหล๊าะหลี
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายดลรอโอบ  หวังนุรักษ์
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์   เส็นหมาน
 
1. นายวิสุทธิ์  แก้วทอง
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายวัฒนา   โก๊ะจับ
 
1. นายวิสุทธิ์   แก้วทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารีย๊ะ    ฝันฝา
2. นางสาวนารีต้า  สันแหละ
3. เด็กหญิงอารียา   หัดหมัด
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง