สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบ็ญญานี  นิทั่ง
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   หมัดเห
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงยารอหน๊ะ   สาหมัด
2. นางสาวสุพัตรา  สันและ
3. เด็กหญิงอารียา  หมัดเจริญ
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัดสะรี   สอหน๊ะ
2. นายสุเบต   หมานถัด
3. นายอิทธิชัย  เส็นหมาน
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวัฒน์   มิแม
2. นายศักรียา   หัดเหละ
 
1. นายวิสุทธิ์   แก้วทอง