สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพล  สำคัญยิ่ง
2. เด็กชายวิโรจน์  พวงลำเจียก
3. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่เตียว
 
1. นางสุคล  สิมณี
2. นางอนงค์  ทวีกาญจน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64.97 ทองแดง 11 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินทรสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ควรศิริ
3. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสุวรรณ
4. เด็กชายวุฒิสร  พรหมสวัสดิ์
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ศิริพงค์
6. เด็กชายสุธา  เส้งขาว
7. เด็กชายสุรชัย  อย่าเสียสัตย์
8. เด็กชายอิศเรศ  ตรีวุธ
 
1. นางชะอุ่ม  สุนทรอภิรักษ์
2. นายประยูร  ศรีวรรณ
3. นางปัญจวีร์  โชติรัตน์