สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริณี  ผลอ่อน
 
1. นางเสาวณิต  หมัดเลียด
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรีวุธ
 
1. นางสุจิรา  ศรีสุวรรณ