สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
 
1. นางสุจิตรา  เระเบ็นหมุด
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาสนา  สัมมา
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรพันธ์
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายภูวนาถ  แก้วสุข
2. เด็กชายศรายุทธ  ฆังคะมโณ
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงมาริสา  บูนำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  กุสาวดี
 
1. นางสาวดรุณี  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิ่งตง  แซ่จาง
2. เด็กชายพงษ์เทพ  ทองเภา
 
1. นางสาวดรุณี  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประวิทย์  ไชยบุญ
 
1. นางสาวดรุณี   โพธิ์เจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุจิราพร  ปาน้อย
3. เด็กหญิงสิรินยา  แท่นจันทร์
 
1. นางพนิดา   รัตน์น้อย
2. นางพิทยา   อนันต์
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายธนภัทร  เสาเคหา
2. เด็กหญิงพัชรี  พัชรกอบชัย
3. เด็กหญิงวนิดา  ฆังคะมโณ
 
1. นางพนิดา  รัตน์น้อย
2. นางพิทยา  อนันต์
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมนต์สิทธิ์  สิทธิสำอางค์
2. เด็กชายสุเมธ  แก้วบพิธ
 
1. นายนพรัตน์   ชุติจิรัฐิติกาล
2. นางพิทยา   อนันต์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  ถ่านคำ
2. เด็กหญิงจุมพิตา  โต๊ะยีหล๊ะ
3. เด็กหญิงชนินาถ  พูนปิยะทรัพย์
4. เด็กหญิงซารฮ์รอ  ตะวัน
5. เด็กหญิงฐิติมา  น่าชม
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  หลิกแก้ว
7. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่โจว
8. เด็กหญิงมณฑา  ผุดวรรณา
9. เด็กชายยุทธนา  หัดกาเจ
10. เด็กหญิงรับขวัญ  ไชยนิล
11. เด็กหญิงวริษา  คำแดง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันดำ
14. เด็กหญิงเขมิกา  เนียมพัน
15. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงขอด
 
1. นางสาวบิลันธนา   เพ็ชเต็ม
2. นางบุปผา   ศิริพร
3. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สรภูมิ
2. เด็กหญิงอาเล  อย่าวา
 
1. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
2. นายสมศักดิ์   พรมชาย
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศร์  ทรัพย์ทวี
 
1. นายถาวร  ลักษณาวงค์
 
16 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูมิเย็น
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
17 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุนธุโร
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
19 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  เพียคำ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงซัลมา  เอสเอ
4. เด็กชายนิติพล  บุญมาก
5. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุนธุโร
6. เด็กหญิงพิมพลอย  เกณฑ์สาคู
7. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมราช
 
1. นายวาริส  เจ๊ะกา
2. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
3. นางเยาวพา  นุ่มคง
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสีลตา  ซื่อตรง
 
1. นางสาวพนิดา   จอมพิพัฒพงศ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต  แก้วนุ้ย
2. เด็กหญิงประภัสสร  นพภาษี
3. เด็กชายวิษณุ  หลิกแก้ว
 
1. นายทิรเทศ  พรมสะอาด
2. นายภานุ  ลักษณะ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชวัล  บินลังโกตา
2. เด็กหญิงอาฟาง  ตาคำ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุษดี
 
1. นายนพรัตน์  ชุติจิรัฐิติกาล
2. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนรกมล  รามสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณทิพย์  นามดี
 
1. นางสาววันดี   แสงแก้ว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาเลรี  เซอลิน เตียว
 
1. นางเกษสุดา  ฉิมล่องดำ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะหมัด
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายประสิทธิ์  สิงต๋อง
 
1. นางเกษสุดา  ฉิมล่องดำ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงภรพรรณ   แสงทอง
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์   ภูมิพันธ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีวับ
 
1. นางบุปผา  ศิริพร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพ็งพา
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ลิม
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายเหว่ยหลง  แซ่ตัน
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์   ภูมิพันธ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ส่งแสง
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัสลินดา  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นางสาวเฟาซียะห์   อาแย
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีเหม้ย  ลี
 
1. นางสาวเฟาซียะห์  อาแย
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  กำเหนิดผล
2. เด็กหญิงพรจรัส  ศุภนานัย
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  เจนจัดการกิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลอยเลื่อน
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุธ  ผึ่งผาย
2. เด็กชายอุฬาร  เหล่าทรงธรรม
 
1. นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายชโรธร  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงชไมพร  ยอดเงิน
 
1. นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา