สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
 
1. นางสุจิตรา  เระเบ็นหมุด
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมนต์สิทธิ์  สิทธิสำอางค์
2. เด็กชายสุเมธ  แก้วบพิธ
 
1. นายนพรัตน์   ชุติจิรัฐิติกาล
2. นางพิทยา   อนันต์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สรภูมิ
2. เด็กหญิงอาเล  อย่าวา
 
1. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
2. นายสมศักดิ์   พรมชาย
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายประสิทธิ์  สิงต๋อง
 
1. นางเกษสุดา  ฉิมล่องดำ