สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายภูวนาถ  แก้วสุข
2. เด็กชายศรายุทธ  ฆังคะมโณ
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงมาริสา  บูนำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  กุสาวดี
 
1. นางสาวดรุณี  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิ่งตง  แซ่จาง
2. เด็กชายพงษ์เทพ  ทองเภา
 
1. นางสาวดรุณี  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนรกมล  รามสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณทิพย์  นามดี
 
1. นางสาววันดี   แสงแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายเหว่ยหลง  แซ่ตัน
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์   ภูมิพันธ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายชโรธร  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงชไมพร  ยอดเงิน
 
1. นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา