สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาสนา  สัมมา
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรพันธ์
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประวิทย์  ไชยบุญ
 
1. นางสาวดรุณี   โพธิ์เจริญ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุจิราพร  ปาน้อย
3. เด็กหญิงสิรินยา  แท่นจันทร์
 
1. นางพนิดา   รัตน์น้อย
2. นางพิทยา   อนันต์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  ถ่านคำ
2. เด็กหญิงจุมพิตา  โต๊ะยีหล๊ะ
3. เด็กหญิงชนินาถ  พูนปิยะทรัพย์
4. เด็กหญิงซารฮ์รอ  ตะวัน
5. เด็กหญิงฐิติมา  น่าชม
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  หลิกแก้ว
7. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่โจว
8. เด็กหญิงมณฑา  ผุดวรรณา
9. เด็กชายยุทธนา  หัดกาเจ
10. เด็กหญิงรับขวัญ  ไชยนิล
11. เด็กหญิงวริษา  คำแดง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันดำ
14. เด็กหญิงเขมิกา  เนียมพัน
15. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงขอด
 
1. นางสาวบิลันธนา   เพ็ชเต็ม
2. นางบุปผา   ศิริพร
3. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
6 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูมิเย็น
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์