สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายธนภัทร  เสาเคหา
2. เด็กหญิงพัชรี  พัชรกอบชัย
3. เด็กหญิงวนิดา  ฆังคะมโณ
 
1. นางพนิดา  รัตน์น้อย
2. นางพิทยา  อนันต์
 
2 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศร์  ทรัพย์ทวี
 
1. นายถาวร  ลักษณาวงค์
 
3 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุนธุโร
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
5 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  เพียคำ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงซัลมา  เอสเอ
4. เด็กชายนิติพล  บุญมาก
5. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุนธุโร
6. เด็กหญิงพิมพลอย  เกณฑ์สาคู
7. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมราช
 
1. นายวาริส  เจ๊ะกา
2. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
3. นางเยาวพา  นุ่มคง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสีลตา  ซื่อตรง
 
1. นางสาวพนิดา   จอมพิพัฒพงศ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต  แก้วนุ้ย
2. เด็กหญิงประภัสสร  นพภาษี
3. เด็กชายวิษณุ  หลิกแก้ว
 
1. นายทิรเทศ  พรมสะอาด
2. นายภานุ  ลักษณะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชวัล  บินลังโกตา
2. เด็กหญิงอาฟาง  ตาคำ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุษดี
 
1. นายนพรัตน์  ชุติจิรัฐิติกาล
2. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาเลรี  เซอลิน เตียว
 
1. นางเกษสุดา  ฉิมล่องดำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะหมัด
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีวับ
 
1. นางบุปผา  ศิริพร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพ็งพา
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ลิม
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ส่งแสง
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัสลินดา  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นางสาวเฟาซียะห์   อาแย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีเหม้ย  ลี
 
1. นางสาวเฟาซียะห์  อาแย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  กำเหนิดผล
2. เด็กหญิงพรจรัส  ศุภนานัย
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  เจนจัดการกิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลอยเลื่อน
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุธ  ผึ่งผาย
2. เด็กชายอุฬาร  เหล่าทรงธรรม
 
1. นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา