สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรณิภา   เบ็นหมาน
2. เด็กหญิงสุปราณี  มุเส็มสะเดา
3. เด็กหญิงอัสลามีย์  สุระกำแหง
 
1. นางสุวิมล  ยาอีด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสมสา
2. เด็กหญิงนภัสสร  มู่เก็ม
3. เด็กหญิงมารีนา  พยายาม
4. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมัดอาดัม
5. เด็กหญิงอัสนา  สนยาแหละ
 
1. นางไซนาบง  หมัดเต๊ะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติรี  เบ็นยุหนุ้ย
2. เด็กชายซอบีหรีน  หมุเส็มสะเดา
3. เด็กชายซะดาน  หมัดอาดัม
4. เด็กชายซากีรีน  สนยาแหละ
5. เด็กชายซาซิลีย์  เจริญเร๊ะ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมัดเล
7. เด็กชายดารุณ  ฝาหล๊ะ
8. เด็กชายธีรพงษ์  ปานแก้ว
9. เด็กชายนเรศ  เบ็นโส๊ะ
10. เด็กชายบิลาน  หมัดร่วม
11. เด็กชายฟารุบ  ขุนพิจิตร์
12. เด็กชายลตีฟ  บินก่อเด็ม
13. เด็กชายอริฟ  สายสหัส
14. เด็กชายอัซซาน  สนยาแหละ
15. เด็กชายอามานัส  เส็นทอง
16. เด็กชายฮาซัน  สุวิสัน
17. เด็กชายฮาฟิซ  หวันหวัง
18. เด็กชายเอกพล  คชธรรมรงค์
19. เด็กชายโยฮาล  เต๊ะโส๊ะ
20. เด็กชายไชยา  ขุนอักเขต
 
1. นายพิศักดิ์  มาลินี
2. นางสาวรุ่งฤดี  หมีโดด
3. นายสมบูรณ์  พันธ์ยูโส๊ะ
4. นายสุนัย  พุทธกูล
5. นายอับดลกอเดช  สาริปา
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงเพ็ญระดี  แก้วชูช่วย
 
1. นางศิรินทร์พร  สุขพงษ์