สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทองแป้น
 
1. นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรรณยุดา  หมัดเลียด
 
1. นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุษกร  เส็นหมุด
2. เด็กชายสันติ  สุวรรโณ
3. เด็กชายฮาฟิกร์  หวังสวา
 
1. นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน
2. นายทวีชัย  ถนอมลิขิตวงษ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.4 เงิน 4 1. เด็กชายฟิตริ  นุ้ยหล๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดชาฟิกค์  และหวัง
 
1. นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายนฤเบศ  ผลโสดา
2. เด็กชายนวดล  หมัดเหม
 
1. นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงโซไรดา  สนยาแหละ
 
1. นางสาวปราณีต  บินสัน
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เต๊ะหมาน
 
1. นางสาวปราณีต  บินสัน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงวันวิสา  หวังนุ้ย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จับจัด
3. เด็กหญิงอารียา  สนยาแหละ
 
1. นางสาวกิตติมา  เอียดจุ้ย
2. นางภิญญา  ชำนาญแป้น