สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกศินี   ศรีสงค์
 
1. นางชนากานต์  สมาแฮ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   โอทอง
 
1. นายปิยวรรฒ   แสงทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  แซ่ซี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ยอดทอง
3. เด็กชายสาธิต   เลิศเดชะ
 
1. นางสาวกันติยา  เอียดแอ
2. นางสาวนันทนา  ทองขำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชาณัฐรัฐ  คำมา
2. เด็กหญิงรุจิรา  เบ็ญหมาด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิทักษ์ธรรม
4. เด็กหญิงอัสมา  สาหาญกฤษ์
5. เด็กหญิงอารียา  ยีเจ๊ะ
 
1. นางณัฐฐิกา   เทพสุริวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  แสงแดง
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงแดง
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถิระพรรณ์  อนันต์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  โอทอง
3. เด็กหญิงนุชฎา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงแดง
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชโลธร
7. เด็กหญิงรารุณี  หนูสันโดษ
8. เด็กหญิงรุจิรา  หนูสันโดษ
9. เด็กหญิงลลิตาวดี  เดชทองคำ
10. เด็กหญิงศศิมนทิพย์  ดวงมาลา
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
2. นางศศิสุดา  แก้วเอียด
3. นางสุภาพ  เชาวนาสัย
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เหลียวพัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายศักดิ์คเณ  ร่มสุข
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  โต๊ะมอง
2. เด็กหญิงซาร่าห์  เสมาสี
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
2. นางสาวมณฑิกานต์  ด้อหล้า
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอภิศักดิ์  ชูสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเบญพร  สุธาประดิษฐ์
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
2. นางสาวมณฑิกานต์  ด้อหล้า
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โสดาเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไฝ่เพชรดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ร่มเกตุ
 
1. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
 
12 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอทิตยา  นามคำ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
13 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  หวานวงศ์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
14 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากฤต  แสงจันทร์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
15 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัสมินต์  เบ็ญหมัน
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
16 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสินี  ประสมศรี
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่่อน
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาลิน  วุฒิวิริยะกุล
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงปาลิน  วุฒิวิริยะกุล
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดา  พานิชกร
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
21 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชีววุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงกุลชญา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงพริมา  แสวงแก้ว
4. เด็กหญิงรจนา  คงทอง
5. เด็กชายศุภชัย  แสงสว่าง
6. เด็กชายสถาพร  พานิชกร
7. เด็กหญิงอภิญญา  บุญโชติ
8. เด็กชายอุทัย  นาถัง
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยวงษ์
10. เด็กชายเมธัส  จันทร์แดง
 
1. นางสาวจุรีพร  ชัยสิงห์
2. นายเพียรพงษ์  มีเพียร
 
22 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ฉิมเรือง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  บุญช่วย
4. เด็กหญิงปาลินี  ลินกลาง
5. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ชีววิภาส
6. เด็กหญิงวาเลนไทน์  เห็นได้ชม
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ดอนเตาเหล็ก
8. เด็กหญิงอินทิรา  ปิติ
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวจุรีพร  ชัยสิงห์
2. นายเพียรพงษ์  มีเพียร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 10 1. เด็กชายนนทกร  ฤทธิพลเดช
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนุ่มหยู
2. เด็กหญิงมลฑณะ  จีรวงศ์ไกรสร
3. เด็กหญิงอารีญา  แซ่หลี
 
1. นางภาวนา   สุวรรณพาหุ
2. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษ์  แซ่หลี
 
1. นางชนากานต์  สมาแฮ
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราวดี  อ้นแดง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางณัฐฐิกา  เทพสุริวงค์์
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  จินดาสุวรรณ์
2. เด็กชายตะวัน  วันน้อย
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทองแกมแก้ว
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  จินดาสุวรรณ์
2. เด็กชายวันชัย  ผ่าโผน
3. เด็กชายสุริยะ  นุ้ยฤทธิ์
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเฉลิมพล  ดวงสุวรรณ์
 
1. นายชาญชัย  ไชยประสิทธิ์
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  เจริญวัชรตานนท์
 
1. นางอุบล  ทองเสนอ
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนธิญา  สังเวียน
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตนยะแหละ
3. เด็กชายอัครพล  ผาดไธสง
 
1. นางชนิกา  ดวงจักร์
2. นางอุบล  ทองเสนอ