สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกศินี   ศรีสงค์
 
1. นางชนากานต์  สมาแฮ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชาณัฐรัฐ  คำมา
2. เด็กหญิงรุจิรา  เบ็ญหมาด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิทักษ์ธรรม
4. เด็กหญิงอัสมา  สาหาญกฤษ์
5. เด็กหญิงอารียา  ยีเจ๊ะ
 
1. นางณัฐฐิกา   เทพสุริวงศ์
 
3 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชีววุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงกุลชญา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงพริมา  แสวงแก้ว
4. เด็กหญิงรจนา  คงทอง
5. เด็กชายศุภชัย  แสงสว่าง
6. เด็กชายสถาพร  พานิชกร
7. เด็กหญิงอภิญญา  บุญโชติ
8. เด็กชายอุทัย  นาถัง
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยวงษ์
10. เด็กชายเมธัส  จันทร์แดง
 
1. นางสาวจุรีพร  ชัยสิงห์
2. นายเพียรพงษ์  มีเพียร