สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุทธ  แก้วจันทร์
 
1. นางสาววีรนุช  บุญทวี
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวประชิต  คงสมจิต
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชูเกียรติ  บัวทอง
2. นายทรนง  เรืองเดช
3. นายธนรัตน์  หมัดหร๊ะ
4. นายนันทวัฒน์  สีหานาม
5. นายปรีชา  ปานหมีน
6. นายสมโชค  หะยีอาบูบากาด
7. นายสหรัถ  หลงชิน
8. นายอภิสิทธิ์  อุทุมพิรัตน์
 
1. นายวฤหัต  ไชสุวรรณ์